Müşteri Hizmetleri

KVKK Başvuru Yönergesi

Kişisel veri sahipleri aşağıda belirtili hususlardaki taleplerini internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan AKSANTAŞ AKŞEHİR A.Ş.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle AKSANTAŞ  ’a iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AKSANTAŞ   tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret isteme hakkını saklı tutar.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kullanılacak yönteme bağlı olarak aşağıda yer alan iletişim adreslerine  iş bu yönergedeki şartlara ve usullere uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi;

  • Bizzat: Posta adresine gelerek kimlik ile başvuru (Dilekçe üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)
  • Noter Vasıtasıyla Başvuru : Belirtili adrese Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  • Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması] info@aksantas.com.tr adresine  E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  • E-posta (İlgili tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) info@aksantas.com.tr adresine, E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Yukarıda bulunan yönergeye uygun olmayan başvurular ile içeriği tespit edİlemeyen/okunamayan gönderiler için taahhütte bulunmaz.

Posta adresi : Yeni İstanbul Caddesi No: 3001 Akşehir - KONYA / TÜRKİYE

E-posta: info@aksantas.com.tr

(Telefon ile başvurunuzun ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi alabilirsiniz.

Telefon Numarası: (Bilgi için) Tel : + 90 332 822 20 21